FORSKNING/STUDIER

I Sverige får endast läkare ställa diagnos och utge sig för att bota sjukdomar. Hypnos kan däremot vara ett effektivt komplement till sjukvården och hjälpa till att stärka klienten mentalt och emotionellt.

Det finns mängder av forskning/studier inom området hypnos och dess positiva effekter. Här får du ett litet urval:

Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Henry Ford, Franklin D. Roosevelt, Thomas Edison, Winston Churchill är några som använt hypnos för att nå framgång. Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Henry Ford, Franklin D. Roosevelt, Thomas Edison, Winston Churchill är några som använt hypnos för att nå framgång.

STATISTIKEN TALAR
 

Psykoanalys
38% förbättring efter 600 sessioner 

 

Beteendeterapi

72% förbättring efter 22 sessioner

 

Hypnoterapi

93% framgång efter 6 sessioner

 

~ American Health Magazine

SJÄLVKÄNSLA

Ökad självkänsla och lugn. Minskad impulsivitet och ilska
En forskningsstudie på självhypnos för att förhindra återfall hos kroniska narkotika-/alkoholmissbrukare. Deltagarna var 261 veteraner antagna till Substance Abuse Residential Rehabilitation Treatment Programs (SARRTPs). Individer som kontinuerligt använde självhypnos "åtminstone 3 till 5 gånger i veckan" rapporterade vid en 7-veckorsuppföljning de högsta nivåerna av självkänsla och lugn, och minst ilska/impulsivitet, i jämförelse med minimalpraxis och kontrollgrupperna.
American Journal of Clinical Hypnotherapy (a publication of the American Psychological Association)2004 Apr;46(4):281-97)
.

STRESS, ÅNGEST, DEPRESSION

Hypnos mot fight/flight läge
I denna studie undersökte man effekten av hypnoterapi hos 20 vuxna personer som sökt hjälp för stress, ångest och depression och effekten av hypnoterapi. De statistiska analyserna visade signifikant lägre symptom på alla områdena och bäst effekt fick de personer som haft ångest. Slutsatsen av författarna till studien är att hypnos lämpar sig bra som behandlingsmetod för reaktioner som orsakats av att personen hamnat i fight/flight läge.
Gould RC, Krynicki VE. "Comparative effectiveness of hypnotherapy on different psychological symptoms." Am J Clin Hypn. 1989 Oct;32(2):110-7.


Hypnos mot posttraumatiskt stressyndrom
32 patienter som led av posttraumatiskt stressyndrom delades in i två grupper. Under samma period fick en grupp fyra hypnossessioner på 1,5 timme per gång och den andra gruppen fick läkemedel i 14 nätter. Efter två veckor var det en signifikant förbättring i gruppen som fått hypnos, mycket bättre än den som fått läkemedel. Hypnosgruppen började dessutom sova bättre och kunna handskas med sin vardag mycket bättre än den andra gruppen. Effekten kvarstod vid uppföljningen en månad senare.
Abramowitz EG, Barak Y, Ben-Avi I, Knobler HY. "Hypnotherapy in the treatment of chronic combat-related PTSD patients suffering from insomnia: a randomized, zolpidem-controlled clinical trial." Int J Clin Exp Hypn. 2008 Jul;56(3):270-80. Israel Defense Forces, Mental Health Department, Israel.

Minskad depression
På University of Calgary i Canada gjorde man en jämförelse mellan effekten av KBT (kognitiv beteendeterapi) och hypnoterapi för personer med depression. Studien skedde på 84 personer och under 16 veckor. Vid behandlingstidens slut hade båda grupperna börjat må bättre, men hypnosgruppen uppnådde bättre resultat än KBT-gruppen i att minska depressionen, ångesten och känslan av hopplöshet. Effekten kvarstod både vid 6-månaders och 1-årsuppföljningen.
Alladin A, Alibhai A. "Cognitive hypnotherapy for depression: an empirical investigation."Int J Clin Exp Hypn. 2007 Apr;55(2):147-66. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

Minskad stress vid operation
I en studie vid Yale University delade man in patienter som skulle opereras i tre olika grupper. En grupp fick hypnos, en grupp fick samtal samt extra stöd och en grupp fick standardbemötande. Gruppen som fick hypnosbehandling var signifikant lugnare inför operationen än de båda andra grupperna. De grupper som inte fick hypnos blev mer stressade när de kom in i operationssalen, i motsats till de som fått hypnosbehandling, vars stressnivåer istället sjönk med 56%.
Saadat H, Drummond-Lewis J, Maranets I, Kaplan D, Saadat A, Wang SM, Kain ZN. "Hypnosis reduces preoperative anxiety in adult patients." Anesth Analg. 2006 May;102(5):1394-6. Center for the Advancement of Perioperative Health, Department of Anesthesiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut 06510, USA.
.

TRAUMA

Hypnos mot trauma
I en liten fallstudie behandlades tre personer med hypnos för klinisk depression och fobier. Klienterna fick gå tillbaka till sina gamla trauman och omprogrammera händelsen, vilket ledde till att minnenas betydelse förändrades och därmed också dess inverkan på klientens liv. Vid en uppföljning konstaterade man att de positiva effekterna kvarstod.
By Gravitz, Melvin A. "Memory reconstruction by hypnosis as a therapeutic technique. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, Vol 31(4), 1994, 687-691.

Minskning av traumasymptom
Fyra kinesiska kvinnor, två som utsatts för sexuella övergrepp som barn, ett våldtäktsoffer och en som misshandlats av sin man, behandlades med situationsspecifik hypnos. Data från självrapporteringar, observationer och objektiva mätningar visar att hypnosbehandlingarna ledde till en signifikant minskning av traumasymptomen.
Poon MW. "Hypnosis for complex trauma survivors: four case studies." Am J Clin Hypn.2009 Jan;51(3):263-71. Clinical Psychological Unit 3, Social Welfare Department, 14/F Cornwall House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong.
.

SÖMN

Hypnos mot sömnlöshet
I en amerikansk studie på 84 ungdomar i åldrarna 7-17 år som led av insomnia, visade sig hypnos ha mycket god effekt. 90% av de 70 personer som led av insomningssvårigheter upplevde en förbättring. 52% av de 21 patienter som brukade lida av återkommande uppvaknanden mer än en gång i veckan blev av med sina problem, 38% upplevde en förbättring. Av de patienter som också led av andra somatiska problem, upplevde 87% att problemen antingen försvunnit helt eller minskat med hjälp av hypnosen.
Anbar RD, Slothower MP. "Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective chart review." BMC Pediatr. 2006 Aug 16;6:23.Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University, Syracuse, NY, USA.
.

RÖKNING

90.6% framgång för rökavvänjning med hypnos
Av 43 patienter som genomgick denna behandling, har 39 st vid uppföljning (6 månader till 3 år efter behandlingen) rapporterats fortfarande fria från tobak. Detta representerar 90.6% framgångsfrekvens vid användning av hypnos för rökavvänjning.
University of Washington School of Medicine, Depts. of Anesthesiology and Rehabilitation Medicine, Int J Clin Exp Hypn. 2001 Jul;49(3):257-66. Barber J.

87% rapporterade sig tobaksfria med hjälp av hypnos
I en fältstudie med 93 manliga och 93 kvinnliga öppenvårdspatienter undersökte man möjligeten att underlätta rökavvänjning med hjälp av hypnos. Vid en 3-månadersuppföljning var 86% av männen och 87% av kvinnorna fortfarande tobaksfria efter att ha gått på hypnos.
Performance by gender in a stop-smoking program combining hypnosis and aversion. Johnson DL, Karkut RT. Adkar Associates, Inc., Bloomington, Indiana. Psychol Rep. 1994 Oct;75(2):851-7. PMID: 7862796 [PubMed - indexed for MEDLINE]

81% rapporterade att de hade slutat röka efter hypnos
30 rökare remitterades av sin läkare för rökavvänjning med hypnos. Av dessa fick 21 patienter hypnos. 81% slutade röka med hjälp av hypnos och efter 12 månader var 48% fortfarande rökfria.
Texas A&M University, System Health Science Center, College of Medicine, College Station, TX USA. Int J Clin Exp Hypn. 2004 Jan;52(1):73-81. Clinical hypnosis for smoking cessation: preliminary results of a three-session intervention. Elkins GR, Rajab MH.

Hypnosklienter – dubbelt så stor chans att vara rökfria efter 2 år
En studie på 71 rökare, som följdes upp efter 2 år, visade att chansen var dubbelt så stor att vara rökfri för de som slutat med hjälp av hypnos, än de som hade slutat på egen hand.
Guided health imagery for smoking cessation and long-term abstinence. Wynd, CA. Journal of Nursing Scholarship, 2005; 37:3, pages 245-250.

Hypnos mer effektivt än läkemedelsanvändning vid rökavvänjning
Grupphypnos gav sämre resultat (22% framgångsfrekvens) än vid individuella hypnossessioner. Men grupphypnos visar ändå sig mer effektivt än läkemedelsanvändning vid rökavvänjning.
Ohio State University, College of Nursing, Columbus, OH 43210, USA Descriptive outcomes of the American Lung Association of Ohio hypnotherapy smoking cessation program. Ahijevych K, Yerardi R, Nedilsky N.

Hypnos är effektivast vid rökavvänjning visar den största studien som genomförts inom detta område – 3 gånger effektivare än plåster och 15 gånger effektivare än viljestyrka
Enligt den största vetenskapliga jämförelsestudien som någonsin gjorts är hypnos det mest effektiva sättet att sluta röka. I en metaanalys, där man statistiskt kombinerat resultat från mer än 600 studier på 72.000 människor från Amerika och Europa och jämfört olika metoder att sluta röka, visas generellt att hypnos är över tre gånger effektivare än nikotinersättning och 15 gånger effektivare än att försöka sluta själv.
University of Iowa, Journal of Applied Psychology, How One in Five Give Up Smoking. October 1992. (Also New Scientist, October 10, 1992.)
.

VIKTMINSKNING

Hypnos 30 gånger effektivare för viktminskning
Undersökning av 60 kvinnor, med minst 20% övervikt, kring effekterna av hypnos för viktminskning. Behandling både med individuell hypnos och grupphypnos, som inkluderade hypnos för att stärka självförtroendet, fatta beslut och öka motivationen. Hypnos gav mer effekt än resultaten i en andra kontrollgrupp: i genomsnitt 7,7 kg per person i hypnosgruppen jämfört med i genomsnitt 0,2 kg per person i kontrollgruppen.
Cochrane, Gordon; Friesen, J. (1986). Hypnotherapy in weight loss treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 489-492.

Två år senare: Hypnosklienter fortsatte att minska i vikt
109 personer genomgick beteendeterapi för viktkontroll, några med och några utan hypnos. I slutet på 9-veckorsprogrammet, uppvisade båda grupperna signifikanta resultat. Vid 8-månaders och 2-årsuppföljningen hade de personer som använt hypnos fortsatt att minska betydligt i vikt, medan de som bara hade genomgått beteendeterapi endast uppvisade små förändringar.
Journal of Consulting and Clinical Psychology (1985)

Personer som genomgick hypnos minskade mer i vikt än 90% av de som valde annan terapiform
Forskare analyserade 18 studier och jämförde kognitiva beteendeterapier som till exempel avslappningsträning, visualiseringsövningar, egenkontroll och målsättning med samma terapi kompletterad med hypnos. De som genomgick hypnos minskade mer i vikt än 90 procent av de som inte genomgick hypnos. De bibehöll dessutom viktminskningen två år efter att behandlingen avslutas.
University of Connecticut, Storrs Allison DB, Faith MS. Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy for obesity: a meta-analytic reappraisal. J Consult Clin Psychol. 1996;64(3):513-516.

Hypnos dubblerade normal viktminskning
Studie på effekterna av att addera hypnos till kognitiva beteendeterapier för viktreducering, där det erhölls ytterligare data från författare till två studier. Analys indikerade att fördelarna med hypnos ökade väsentligt över tid.
Kirsch, Irving (1996). Hypnotic enhancement of cognitive-behavioral weight loss treatments--Another meta-reanalysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64 (3), 517-519.

Hypnosklienter uppvisade betydligt lägre vikt efter behandling
Två studier som jämförde överviktiga vuxna kvinnor, rökare och icke rökare, i ett hypnosbaserat viktminskningsprogram. Båda grupperna uppnådde betydande viktminskning och minskat BMI. Även uppföljningsstudien visade betydande viktminskning och minskat BMI. I efterhand uppvisade aversionsterapin och hypnosprogrammet dock betydligt mer viktminskning och fler genomsnittligt antal förlorade kilon.
Weight loss for women: studies of smokers and nonsmokers using hypnosis and multi-component treatments with and without overt aversion. Johnson DL, Psychology Reprints. 1997 Jun;80(3 Pt 1):931-3.

Hypnoterapigrupp med stressreducering fick betydligt större viktminskning än två andra behandlingar
I en randomiserad, kontrollerad, parallell studie av två former av hypnoterapi (riktad mot stressreducering eller energiintagsreduktion), kontra enbart kostråd för 60 överviktiga patienter med obstruktiv sömnapné i CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) behandling.
J Stradling, D Roberts, A Wilson and F Lovelock, Chest Unit, Churchill Hospital, Oxford, OX3 7LJ, UK

Hypnos kan mer än dubbla effekterna av traditionella viktminskningsmetoder
I en analys av fem viktminskningsstudier som rapporterats i Journal of Consulting and Clinical Psychology 1996, visade att "...viktminskning som rapporterats i de fem studierna indikerar att hypnos kan mer än dubbla effekterna av traditionella viktminskningsmetoder".
University of Connecticut, Journal of Consulting and Clinical Psychology in 1996 (Vol. 64, No. 3, pgs 517-519).

Större viktminskning när hypnos används
Studier i kognitiva beteendeterapier för viktminskning konstaterar att viktminskningen blir större när hypnos används. Det konstaterades också att fördelarna med hypnos ökar över tid.
Journal of Consulting and Clinical Psychology (1996)
.

HUVUDVÄRK OCH MIGRÄN

Hypnos reducerar frekvensen och intensiteten av migrän
En jämförelse mellan behandling av migrän med hypnos och behandling av migrän med läkemedlet proklorperazin (Stemetil). Resultaten visar att antalet migränattacker och antalet personer som lider av svarta fläckar i synfältet vid migrän var betydligt lägre i den grupp som fick hypnoterapi än den grupp som fick proklorperazin. Slutsatsen är att ytterligare studier av hypnoterapi är motiverat i jämförelse med andra behandling och inte enbart i samband med intag av tabletter.
Anderson JA, Basker MA, Dalton R, Migraine and hypnotherapy, International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis 1975; 23(1): 48-58.

96% upplevde minskad frekvens och/eller intensitet vid huvudvärk
En studie på 30 barn (med en medelålder på 15 år) och som led av långvarigt återkommande huvudvärk och effekterna av hypnos. Patienterna fick lära sig bland annat hypnosbaserad avslappning. Cirka 96% rapporterade att huvudvärken hade minskat i frekvens och/eller intensitet till följd av hypnosen.
Anbar RD, Zoughbi GG. "Relationship of headache-associated stressors and hypnosis therapy outcome in children: a retrospective chart review". Am J Clin Hypn. 2008 Apr;50(4):335-41. Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University Syracuse, NY 13110, USA.

Hypnos mot migrän
Två patienter med långvariga problem med migrän blev behandlade med hypnos i kombination med en slags handvärmningsteknik. Båda patienterna följdes upp (en efter 12 månader och en efter 9 månader). Behandlingen visade sig vara extremt effektiv vad det gällde att minska migränens intensitet, frekvens och varaktighet.
Graham G.W. (1975) Hypnotic treatment for Migraine Headaches. International Journal of Clinical and experimental Hypnosis, 23:48.

Hypnos reducerar smärta från huvudvärk samt ångest
Förbättringen bekräftades genom subjektiva utvärderingar som samlats in genom ett frågeformulär och genom en signifikant reduktion i ångestpoäng.
Melis PM, Rooimans W, Spierings EL, Hoogduin CA, Treatment of chronic tension-type headache with hypnotherapy: a single-blind time controlled study. Headache 1991; 31(10): 686-9.
.

SMÄRTLINDRING

Hypnos reducerar smärta och leder till snabbare återhämtning efter operation
Sedan 1992 har hypnos rutinmässigt använts på mer på 1400 patienter vid operation. Vi har funnit att hypnos som används som ett komplement till sedering och lokalbedövning har ökat patientens intraoperativa komfort och begränsat ångest, smärta, krav på ångestdämpande och smärtstillande läkemedel samt skapat optimala kirurgiska förhållanden med snabbare återhämtning för patienten. Vi rapporterade vår kliniska erfarenhet och forskning.
Hypnosis and its application in surgery] Faymonville ME, Defechereux T, Joris J, Adant JP, Hamoir E, Meurisse M, Service d'Anesthesie-Reanimation, Universite de Liege, Rev Med Liege. 1998 Jul;53(7):414-8.

Hypnos reducerar smärtintensitet
Analys av de huvudsakliga effekterna, med både grupp och förhållanden konstant, visade att tillämpningen av hypnos som smärtlindring reducerade rapporterad smärtintensitet betydligt mer än rapporterat smärtobehag.
Dahlgren LA, Kurtz RM, Strube MJ, Malone MD, Differential effects of hypnotic suggestion on multiple dimensions of pain. Journal of Pain & Symptom Management. 1995; 10(6): 464-70.

Hypnos reducerar smärta från huvudvärk samt ångest
Förbättringen bekräftades genom subjektiva utvärderingar som samlats in genom ett frågeformulär och genom en signifikant reduktion i ångestpoäng.
Melis PM, Rooimans W, Spierings EL, Hoogduin CA, Treatment of chronic tension-type headache with hypnotherapy: a single-blind time controlled study. Headache 1991; 31(10): 686-9.

Hypnos minskar smärtor under efterbehandlingen av brännskador
Patienter i hypnosgruppen rapporterade minde smärta under efterbehandlingen än patienter i kontrollgruppen. Resultaten används för att kopiera tidigare studier av brännskadesmärtor och hypnoanalgesi, förklara skillnader i litteraturen och lyfta fram den potentiella betydelsen av motivation i denna patientgrupp.
Patterson DR, Ptacek JT, Baseline pain as a moderator of hypnotic analgesia for burn injury treatment. Journal of Consulting & Clinical Psychology 1997; 65(1): 60-7.

Hypnos minskar fantomsmärtor
Hypnos verkar vara ett användbart komplement till etablerade strategier för behandling av fantomsmärtor och det skulle löna sig med ytterligare och en mer systematisk utredning.
Treatment of phantom limb pain using hypnotic imagery. Oakley DA, Whitman LG, Halligan PW, Department of Psychology, University College, London, UK.

Hypnos har tillförlitlig och betydlig inverkan på akut och kronisk smärta
Hypnos har visat sig minska analog smärta och studier i laboratorium av mekanismerna för smärtlindring har gett användbar tillämpning för kliniska populationer. Studier som visar centrala nervsystemet under hypnos, ger preliminär information om möjliga fysiologiska mekanismer för hypnoanalgesi. Randomiserade kontrollerade studier med kliniska populationer visar att hypnos har en tillförlitlig och betydande inverkan på akut processuell smärta och kroniska smärttillstånd. Metodfrågor inom detta forskningsområde diskuteras, liksom metoder för att bättre integrera hypnos vid smärtbehandling.
Hypnosis and clinical pain. Patterson DR, Jensen MP, Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle, WA USA 98104 Psychol Bull. 2003 Jul;129(4):495-521.

Hypnos är ett kraftfullt verktyg inom smärtbehandling och det är biologiskt
Försök att klarlägga cerebrala mekanismer bakom hypnoanalgesi, mätte vi regionalt cerebralt blodflöde med positronemissionstomografi hos patienter med fibromyalgi, under hypnosinducerad smärtlindring och vakenvila. Patienterna upplevde mindre smärta under hypnos än i vila. Det cerebrala blodflödet ökade bilateralt i orbifrontala och subcallosial cingulate cortices, högra delen av thalamus och nedre vänster halvan av hjässloben samt minskade bilateralt i cingulate cortex. Det observerade blodflödesmönstret stödjer föreställningen om hypnoanalgesi som en multifaktoriell natur och med ett samspel mellan de kortikala och subkortikala regionerna i hjärnan.
Copyright 1999 European Federation of Chapters of the International Association for the Study of Pain.
Functional anatomy of hypnotic analgesia: a PET study of patients with fibromyalgia. Wik G, Fischer H, Bragee B, Finer B, Fredrikson M, Department of Clinical Neurosciences, Karolinska Institute and Hospital, Stockholm, Sweden Eur J Pain. 1999 Mar;3(1):7-12.


Hypnos användbart på akutmottagningar
Hypnos kan vara ett användbart hjälpmedel på akutmottagningen. Dess effektivitet i olika kliniska sammanhang har upprepats i kontrollerade studier. Tillämpning vid brännskador, smärta, pediatrik, kirurgi, psykiatriska problem (koma, somatoforma störningar, ångest och posttraumatisk stress) och obstetriska situationer (t.ex. hyperemesis, förvärkar och förlossning) beskrivs.
Emerg Med Clin North Am. 2000 May;18(2):327-38, x. The use of hypnosis in emergency medicine. Peebles-Kleiger MJ, Menninger School of Psychiatry and Mental Health Sciences, Menninger Clinic, Topeka, KS, USA. peeblemj@menninger.edu

Hypnos vid operation ger snabbare återhämtning
I två olika studier har forskare jämfört patienter som genomgått olika operationer och som fått antingen narkos eller bara lokalbedövning kombinerat med hypnos. I den ena gruppen opererades totalt 78 kvinnor för bröstcancer. 18 av kvinnorna fick hypnos och lokalbedövning istället för att bli nedsövda med narkos. I den andra gruppen opererades sköldkörteln bort hos 55 patienter varav hälften med hjälp av hypnos och lokalbedövning. För båda grupperna blev resultatet att själva operationen tog något längre tid för de som blivit hypnotiserade jämfört med de som sövts ned. Men hypnosen minskade kraftigt behovet av andra bedövningsmedel och efter operationen återhämtade sig dessa patienter betydligt snabbare.
Studie av professor Fabienne Roelants vid Cliniques Universitaries St Luc i Belgien.

 

Hypnos hjälper vid både akut och kronisk smärta

Randomiserade och kontrollerade studier indikerar att hypnos har en signifikant inverkan vid både akuta och kroniska smärttillstånd. Studier som visar aktiviteten i det centrala nervsystemet under en hypnossession kan eventuellt förklara den troliga fysiologiska verkningsmekanismen.
Patterson DR, Jensen MP. "Hypnosis and clinical pain." Psychol Bull. 2003 Jul;129(4):495-521. Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle 98104, USA.

Hypnos mot fibromyalgi
I en studie på University of Birmingham gjordes en jämförelse mellan två grupper som hade fibromyalgi. En grupp fick suggestioner med hypnos och en grupp fick suggestioner utan hypnos. Personerna som fick hypnos kunde kontrollera sin smärta mer och upplevde också att själva smärtan minskade jämfört med den grupp som endast fick suggestioner. Med magnetkamera kunde man dessutom mäta en förändring i vissa specifika områden i hjärnan som är aktiverade vid smärta, hos den grupp som fick hypnos.
Derbyshire SW, Whalley MG, Oakley DA. "Fibromyalgia pain and its modulation by hypnotic and non-hypnotic suggestion: an fMRI analysis." Eur J Pain. 2009 May;13(5):542-50. Epub 2008 Jul 23. School of Psychology, University of Birmingham.
.

MISSBRUK

Betydligt fler metadonmissbrukare slutar med hypnos. 94% förblev drogfria
Signifikanta skillnader fanns på allt mätpunkter. Den experimentella gruppen hade signifikant mindre obehag och otillåten droganvändning och en betydligt fler upphörde med drogerna. Vid sex månaders uppföljning var 94% av patienterna i den experimentella gruppen, som hade slutat med narkotika, fortfarande drogfria.
A comparative study of hypnotherapy and psychotherapy in the treatment of methadone addicts. Manganiello AJ, American Journal of Clinical Hypnosis, 1984; 26(4): 273-9.

Hypnos visar 77% framgångsresultat vid drogberoende
Behandling som använts på 18 klienter under de senaste 7 åren har visat en 77 procentig framgångsfaktor, vid minst en 1-årsuppföljning. 15 klienter blev behandlade för alkoholism eller alkoholmissbruk, 2 klienter blev behandlade för kokainmissbruk och 1 klient för marijuanamissbruk.
Intensive Therapy: Utilizing Hypnosis in the Treatment of Substance Abuse Disorders. Potter, Greg, American Journal of Clinical Hypnosis, Jul 2004.

Hypnos för kokainberoende i dokumenterad fallstudie
Hypnos har framgångsrikt använts för att övervinna $500/dag (fem gram) kokainberoende. Subjektet var en kvinna i tjugoårsåldern. Efter ca 8 månaders missbruk, bestämde hon sig för att använda hypnos i ett försök att övervinna sitt missbruk själv. Under de kommande 4 månaderna använde hon hypnos tre gånger om dagen och i slutet av denna period var hennes missbruk borta, och hon har varit drogfri de senaste 9 åren. Hypnos var det enda verktyg hon använd, inget stödnätverk av något slag fanns tillgängligt.
The use of hypnosis in cocaine addiction. Page RA, Handley GW, Ohio State University, Lima, OH USA 45804. American Journal of Clinical Hypnosis, 1993 Oct;36(2):120-3.
.

FOBIER

Hypnos mot tandläkarskräck
I en jämförelsestudie mellan olika behandlingsmetoder på 137 patienter med tandläkarskräck konstaterades det att, för de 77 personer som fullföljde studien, så var hypnos och KBT (kognitiv beteendeterapi) mer effektivt än narkos mot tandläkarrädslan.
Wannemueller A, Joehren P, Haug S, Hatting M, Elsesser K, Sartory G. "A practice-based comparison of brief cognitive behavioral treatment, two kinds of hypnosis and general anesthesia in dental phobia." Psychother Psychosom. 2011;80(3):159-65. Epub 2011 Mar 3.Department of Clinical Psychology, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany.
.

IMMUNFÖRSVARET

Hypnos för att stärka immunförsvaret
I en australiensisk studie behandlade man 45 friska barn och 45 barn som drabbats av mer än 10 luftvägsinfektioner under senaste året. En grupp fick hypnotiska suggestioner för att öka immunglobulin A som är antikroppar för att motverka infektioner. Den andra gruppen fick allmän avslappning och den tredje ingick i en kontrollgrupp. I grupperna som fick avslappning med eller utan hypnotiska suggestioner ökade antalet antikroppar, men hypnosgruppen uppvisade bästa resultat.
Secretory immunoglobulin A increases during relaxation in children with and without recurrent upper respiratory tract infections." J Dev Behav Pediatr. 1996 Oct;17(5):311-6. Division of Psychology, Murdoch University, Western Australia.
.

IBS (IRRITABLE BOWEL SYNDROME)

Forskare vid Sahlgrenska akademin kan i två studier visa att hypnos både effektivt behandlar och ger bestående lindring även för de med svår IBS. Studien omfattar 346 patienter. I den första studien behandlades 138 patienter med hypnoterapi en timme i veckan i tolv veckor, medan resterande fick allmänna råd om kost och avslappningsövningar. I gruppen som fått hypnos fick 40 procent av patienterna lindrande symtom jämfört med 12 procent från den obehandlade gruppen. I den andra studien följde man upp 208 patienter som tidigare fått hypnoterapi, och den visade att 85 procent fortfarande hade effekt av behandlingen upp till sju år senare – och att de fortfarande använde tekniken de lärt sig.
Lindfors P, Unge P, Arvidsson P, Nyhlin H, Björnsson E, Abrahamsson H, Simrén M. "Effects of gut-directed hypnotherapy on IBS in different clinical settings-results from two randomized, controlled trials." Am J Gastroenterol. 2012 Feb;107(2):276-85. doi: 10.1038/ajg.2011.340. Epub 2011 Oct 4. Department of Internal Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

Patienter som blivit diagnostiserade med IBS fick 12 sessioner hypnoterapi över en period om 12 veckor (1 session per vecka). Patienterna fick fylla i ett formulär där de fick berätta om sina symtom både innan behandlingen och tre månader efter försöket avslutats. Studien visade att hypnosterapin signifikant ökade känslan av livskvalitet hos patienterna och extra mycket hos manliga patienter. Matsmältningssystemet upplevdes också fungera bättre och då framför allt hos de kvinnliga patienterna.
Al Sughayir MA. "Hypnotherapy for irritable bowel syndrome in Saudi Arabian patients."East Mediterr Health J. 2007 Mar-Apr; 13(2):301-8. Department of psychiatry, College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia

204 patienter som led av IBS behandlades med hypnos. 71% av patienterna svarade på behandlingen. Utav dessa upplevde 81% att effekten bibehölls över tid, även när man gjorde en uppföljning sex år senare. Flera av patienterna upplevde också att de ökat sin livskvalitet, kände sig mindre oroliga, behövde färre läkarbesök och mindre medicin efter hypnoterapin.
Gonsalkorale WM, Miller V, Afzal A, Whorwell PJ. "Long term benefits of hypnotherapy for irritable bowel syndrome." Gut. 2003 Nov;52(11):1623-9. Department of Medicine, University Hospital of South Manchester, Manchester, UK.
.

ÅTERHÄMTNING

41% snabbare läkning av fraktur
Betydligt snabbare läkning efter operation
Två studier från Harvard Medical School visar att hypnos avsevärt minskar den tid det tar att läka.
Studie 1: Sex veckor efter en fotledsfraktur visade de i hypnosgruppen motsvarande åtta och en halv veckas läkning.
Studie 2: Tre grupper med människor som studerats efter bröstförminskning. Hypnosgruppen återhämtade sig "betydligt snabbare" än gruppen som fick stödjande omvårdnad och kontrollgrupp.
Harvard Medical School, Carol Ginandes and Union Institute in Cincinnati, Patricia Brooks, Harvard University Gazette Online at http://www.hno.harvard.edu/gazette/2003/05.08/01-hypnosis.html.
.

DEMENS

Hypnos saktar ner demens
I en studie vid kring demens och hypnos som utfördes vid Universitetet i Liverpool kunde man konstatera hypnos saktade ner förloppet vid demens. Personer med demens och som behandlades med hypnos fick bättre minne, kunde lättare koncentrera sig och upplevde ökad social samvaro, jämfört med den grupp som inte fick hypnos. Hypnosgruppen upplevde också ökad förmåga till avslappning och motivation samt blev mer aktiva och engagerade sig mer i vardagsbestyren.
Alternative Approaches to Supporting Individuals With Dementia: Enhancing Quality of Life Through Hypnosis," Alzheimer's Care Today 2007, volume 8, number 4, pages 321-331. Hewson-Bower B, Drummond PD.
.

KLIMAKTERIET

Hypnos mot vallningar
Ny studie av University of Texas och Baylor University i USA visar att hypnos kan lindra klimakteriebesvär. I den första vetenskapliga studien på området visar det sig att hypnos kan reducera antalet vallningar med hela 75%. Man delade upp en samling kvinnor i övergångsåldern i två grupper. Den ena gruppen fick hypnos och den andra gruppen gick i läkarsamtal. Sessionerna pågick fem dagar i veckan under en period på 12 veckor. Utöver detta fick försökspersonerna lyssna på hypnosinspelningar respektive inspelningar med information kring vallningar. Vallningarna reducerades med upp till 75% för de kvinnor som blev hypnotiserade, medan den andra gruppen som fick information minskade sina vallningar med 13%. Förutom att hypnosen hjälpte mot vallningarna meddelade försökspersonerna att de också sov bättre och upplevde färre besvär i vardagen. Forskarna är inte säkra på vad förklaringen till hypnosens positiva effekt är, men menar att hypnosen påverkar det parasympatiska nervsystemet som spelar en stor roll när det gäller vallningar.
The Mind-Body Medicine Research Laboratory, Baylor University, Waco, TX; the school of Nursing at Indiana University in Indianapolis, IN; och The College of Education at the University of Texas, Austin.
.

CANCER

Hypnos vid cancer
I en artikel i den medicinska tidningen Psychiatric Medicine lyfter man fram bevis på att hypnos kan vara ett kraftfullt verktyg vid behandling av cancerpatienter. Hypnos har visat sig vara värdefullt i att hjälpa cancerpatienter att reducera illamående, förflytta smärta, motverka ångest, depression, frustration, dödsångest och andra negativa känslor. Hypnosen har också kunnat användas som ett visualiseringsverktyg för att åstadkomma förbättringar i hälsan, att hjälpa patienten att uppleva kontroll och att minska biverkningar. Hypnosen har dessutom inte uppvisat några otrevliga biverkningar och de positiva effekterna kvarstod även efter avslutad hypnosbehandling.
Levitan AA. "The use of hypnosis with cancer patients." Psychiatr Med.1992;10(1):119-31. University of Minnesota.

Hypnos mot smärta vid cancer
I en studie på cancerpatienter som skulle genomgå benmärgstransplantation och cellgiftsbehandling, kunde man konstatera att behandling med hypnos var mycket effektivare för att motverka smärta, än till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi).
Syrjala KL, Cummings C, Donaldson GW. "Hypnosis or cognitive behavioral training for the reduction of pain and nausea during cancer treatment: a controlled clinical trial."Pain. 1992 Feb;48(2):137-46. Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA 98104.
.