EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy

Traumatiska och starka negativa minnen bearbetas och lagras inte på samma sätt som andra minnen i vårt medvetande. Vi kan logiskt veta att det hände för länge sedan, men känslomässigt kan det kännas som att det händer här och nu, om och om igen. Varje gång tanken på händelsen kommer upp eller om vi upplever något som påminner om händelsen, så aktiveras liknande känslor och reaktioner i kroppen som när det hände första gången. Det blir då jättesvårt att behålla lugnet och balansen.
 
De flesta försöker då undvika att tänka på händelsen eller att gå in i situationer som påminner om händelsen. Detta kan leda till en rad problem – vi stänger av, isolerar oss, låser oss, undviker vissa situationer eller så blir det en känslomässig berg- och dalbana. Vi kan också börja göra negativa tolkningar om oss själva och känna skuld och skam över vad vi gjorde eller inte gjorde, vad vi borde ha gjort eller inte gjort. Detta leder i sin tur till att vi börjar se på oss själva som exempelvis dumma, värdelösa, oviktiga, dåliga…
 
EMDR-terapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en evidensbaserad metod som kan hjälpa dig att minska den känslomässiga laddningen i de bilder, tankar, känslor och förnimmelser som är kopplade till det du varit med om, samt hjälpa dig att bygga en mer positiv självbild och en konstruktiv inställning till livet.

Metoden, som vilar på vetenskaplig grund, uppfanns på 1980-talet av den amerikanske psykologen Francine Shapiro och kom till Sverige i början av 2000-talet. EMDR-terapi har visat sig vara effektiv vid rädsla, oro, ångest, nedstämdhet, sorg, fobier, tvångssyndrom, skamkänslor, låg självbild, stress, utmattning, trauma, PTSD och depression.

Enligt ett 50-tal vetenskapliga studier har 85-90% av de vuxna som behandlats för trauma med EMDR upplevt att de blivit helt bra efter sina behandlingar. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar EMDR som behandling för trauma, PTSD och svår stress.
 
Hur fungerar EMDR?
Negativa minnen som fortfarande påverkar oss har inte lagrats helt rätt i minnessystemet. De har fragmenterats, är mer statiska och låsta och svårare att påverka eller komma åt med vanlig bearbetning, som exempelvis samtalsterapi. Ny information och positiva upplevelser får svårt att nå fram och skapa förändring.
 
Med hjälp av EMDR kan vi under kontrollerade former få kontakt med minnen, bilder, tankar, känslor och förnimmelser förknippade med händelsen. När du på ett tryggt sätt kan närma dig händelsen, minskar den emotionella laddningen i de negativa minnena och de blir mindre levande och känsliga, vilket gör att hjärnans inre system kan bearbeta och integrera informationen på ett bättre sätt. Du får ökad tillgång till dina inre resurser, du får nya perspektiv, du kan se mer konstruktivt på dig själv och situationen och få en förståelse som gör att du kan se mer empatiskt på dig själv. Resultatet blir att fysiska och känslomässiga reaktioner förändras, negativa symtom minskar eller försvinner helt och många upplever ett mycket större välmående i livet med fler resurser, mer trygghet, bättre kontroll, en förbättrad självbild, mer glädje och ett större lugn.
 
Genom ögonrörelser aktiveras båda hjärnhalvorna, vilket gör hjärnan kreativ och den kan aktivera nya minnesspår, ungefär som vid REM-sömn när vi drömmer. Ögonrörelserna stimulerar även det parasympatiska nervsystemet (lugn- och rosystemet) och detta hjälper oss att bearbeta negativa minnen på ett tryggt sätt. Genom studier har man också sett att EMDR-terapi kan påverka vår larmknapp amgydala som varnar oss för faror och gör oss alerta och stridsberedda samt hippocampus som är ansvarig för minnen och inlärning, och får båda dessa mer i balans.

I kortet kan vi alltså få kontakt med inkapslade dysfunktionella minnen, stimulera informationsbearbetningssystemet och använda informationen till att skapa bra lösningar och utveckla färdigheter hos individen för att kunna gå vidare.
 
Hur går sessionen till?
Sessionen inleds med ett samtal för att kartlägga bakgrunden till besvären, vilket minne som ska prioriteras att arbeta med, vilket inflytande minnet har över ditt liv idag samt vilken målbild som eftersträvas. Vi upprättar sedan en behandlingsplan över de händelser du önskar bearbeta.
 
Under själva bearbetningen får du i uppgift att fokusera på det negativa minnet och samtidigt göra ögonrörelser i kombination med auditiv och taktil stimulering eller kroppsrörelse. Detta kallas bilateral stimulering. Syftet med detta är att belasta arbetsminnet, eftersom då minskar aktiviteten i vårt rädslocentrum (amygdala) i hjärnan. Ögonrörelserna följs sedan av en paus där du beskriver det som dyker upp. Detta upprepas flera gånger tills du upplever att minnet inte längre är störande här och nu och att du kan tänka på ett mer positivt och konstruktivt sätt kring dig själv och situationer. Detta kan ta en eller flera sessioner. Under bearbetningen gör vi också skattningar för att sedan kunna mäta framstegen i sessionerna.

Bra att veta

Under sessionen kan känslor komma upp och du kan känna dig trött efteråt. Det kan därför vara bra att inte rusa in i ett möte eller göra något annat stressigt direkt efter sessionen. Om möjligt, tillåt dig att landa en liten stund.

Det kan komma upp en del tankar, känslor och andra minnen på samma tema, dagarna efter sessionen. Det är helt normalt.

Efter sessionen, skriv gärna ner det viktigaste och mest positiva du har lärt dig. Detta kan fungera som en positiv påminnelse för dig. Mellan sessionerna är det också bra om du observerar och skriver ner tankar, upplevelser, drömmar, reaktioner och framsteg. Detta kan vara värdefullt att ta med sig till nästa session.

 
Kontraindikationer
EMDR-terapi är inte lämpligt om du lider av följande:
Allvarlig psykiatrisk problematik, dissociativ problematik, starkt begränsad förmåga att reglera och ha kontroll över sina känslor, kroniskt missbruk av alkohol, droger och psykofarmaka, intag av bensodiazepiner, ett väldigt instabilt liv, otillräckliga resurser och strategier att bemästra sina problem, få eller inga närstående personer, självmordsförsök, självmord inom familjen, nyliga förluster, svår depression, pågående svårt trauma.
 
 

Singel session 2.500 kr. 

Sagt.

Karin! Tack! Det är roligt att jobba igen. Jag pausar mer, har mer distans till allt jag "måste" göra och jag känner en mycket större frihet om dagarna. Prioriteringarna fungerar bättre, jag har mycket mindre jag-måste-göra-fort panik. Jag hade fler rädslor och begränsningar än jag visste om, Karin visade mig dem och tog bort dem. När min skruvdragare inte funkar går jag till bygghandeln, när han som håller i skruvdragaren inte funkar går jag till Karin.

Sven
.

Jag har haft en väldig fobi för möss och råttor. Efter att Karin har jobbat med EMDR med mig, så har jag inte alls den känslan kvar. Efter att ha sett en råtta på en restaurang så kunde jag konstatera till min dotter att "där är en råtta". Sprang inte ut, vilket är en helt fantastisk framgång för mig. Tack snälla Karin för detta.

Ylva
.

Karin hjälpte mig neutralisera rädslan av att synas och ta plats. Hon hjälpte mig se/uppleva skillnaden mellan att visa sig och att bevisa sig. Tack vare en minskad press kan jag vara mer närvarande och connecta med andra. Att synas och höras är inte längre lika laddat och jag vågar skämta och visa min mer lekfulla sida, ett tecken på att jag känner mig mer avslappnad.

Lina
.

Vilken ögonöppnare! Min höjd- och flygrädsla var inte alls vad jag trodde. Karin hjälpte mig komma till botten med problemet genom skickligt och uppmärksamt detektivarbete, på ställen jag själv inte letat. Nästa flygtur kändes så lugn att jag istället kunde ägna tid och energi åt ett härligt och närvarande samtal med min stolsgranne.

Lena
.

Efter min session med Karin fick jag en helt ny förståelse för hur min panikångest och scenskräck hade rötter i ett helt annat trauma från tidig barndom som jag aldrig själv kunnat koppla till. Med ny självinsikt kan jag se på reaktionen med förståelse och empati som gör att jag lättare kan släppa identiteten kring den. Karin har en intuition utan dess like och djup förståelse för beteendepsykologi som tillsammans gör henne till en av de vassaste utövarna inom sitt område. Karin kommer alltid vara min livlina om jag någonsin kör fast. 

Mia
.

EMDR har hjälpt mig mycket. Rädslan hindrar mig inte längre från att göra saker. Tankarna att jag skulle ha svårt att äta har dykt upp, men har försvunnit lika snabbt igen. Det är inte alls lika jobbigt längre när jag äter bland folk och om någon pratar med mig samtidigt som jag äter, känns det inte lika skrämmande. Jag har fått ett nytt jobb och innan EMDR hade jag varit väldigt fokuserad på hur det skulle gå med luncherna på det nya jobbet, men de tankarna har jag inte längre på samma sätt, nästan så jag undrar vart de tagit vägen. Det är otroligt hur fort det kan gå att bli hjälpt av EMDR och på bara en session. Det känns jättebra, så stort tack till dig!

Maria
.