DET PRAKTISKA

HYPNOS

Hypnos är ett superfokuserat tillstånd där din hjärna processar information på ett annat sätt än när du är i ett "vanligt" tillstånd. I detta superfokuserade tillstånd får du tillgång till dina inre resurser som till exempel klarhet, kreativitet, lösningsfokus och styrka att förändra. Det som gör hypnos så effektivt är att du kommer till roten kring problemen. Det går också snabbare och antalet sessioner är väldigt få i motsats till traditionell terapi. När du väl hittat orsakerna till dina blockeringar kommer symtomen att försvinna.

All hypnos är på sätt och vis självhypnos, då det är en intern process som sker i individen. Det finns dock vissa skillnader:

 • Klinisk hypnos förutsätter att man har ett expertisområde och att man applicerar olika hypnosmetoder inom detta område. För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård, tandvård och terapi krävs det att hypnosbehandlingen utförs av legitimerad läkare, tandläkare, psykolog eller terapeut.
 • Självhypnos och utvecklingshypnos ingår inom området personlig utveckling, och där kan individen använda hypnosen för personlig utveckling. Genom självhypnos kan individen skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över sina egna tankar, känslor och beteenden och därmed skapa positiva förändringar. Hypnotisören är en slags katalysator för den inre processen som sker, men det är alltid individen själv som kommer på lösningarna till sina problem.
   

Hur är sessionen upplagd?
Sessionen är 90 minuter. Vi börjar sessionen med att kort prata igenom ditt problem och bestämma din målbild. Därefter guidar jag dig in i en skön avslappning. Vi har en dialog, jag ställer frågor, och du svarar det som spontant dyker upp i tankarna. Tillsammans är vi detektiver som lägger ett pussel för att förstå var, när, hur och varför dina problem har uppstått. När vi hittar ursprunget till problemen, hittar vi också den programmering som har gått fel. Vi använder sedan olika tekniker för lösa upp blockeringarna och generera nya tankar, känslor och beteenden. En session hos mig motsvarar ofta minst 10-15 sessioner hos en samtalsterapeut.

Hur känns en session?
De flesta upplever en känsla av mental skärpa och fysisk avslappning. Du skärper dinna sinnen, blir mer medveten om din inre värld och kan enklare skapa förståelse och läkning och finna en ny väg framåt. Det kan komma upp känslor under sessionen, men dessa brukar vara fullt hanterbara.

Behöver jag förbereda mig inför sessionen?
Ja, det finns några förberedelser du ska göra för att få ut det mesta av sessionen. Du bokar själv din session och får en bekräftelse via mail med all information du behöver + en länk till förberedelserna inför sessionen. Vi arbetar med ett problem eller ett mål i taget. Välj ut det som är viktigast för dig att arbeta med. Ibland är problem kopplade till varandra och när vi löser ett problem löser vi flera samtidigt.

Hur många sessioner behövs?
De flesta märker signifikanta förändringar redan efter en session. Om problemen är mer omfattande behövs flera sessioner. Många klienter behöver sällan mer än 3 sessioner för att se mycket goda resultat kring ett enskilt problem. Det brukar vara lagom att göra sina sessioner med ca 1-3 månaders mellanrum. Då hinner du uppleva vad som förbättrats och vad vi fortfarande behöver arbeta med. 

Blir det samma resultat om vi träffas på praktiken i Malmö som via Zoom och telefon?
80% av mina klienter arbetar med mig via distans och jag arbetar i över 25 länder. När jag arbetar på distans i Sverige blir det oftast via telefon(givetvis kan du även träffa mig via Zoom i Sverige) och med klienter i utlandet via Zoom. Det är faktiskt via distans som jag får bäst resultat, då klienten är mer trygg och mottaglig i sin egen miljö. Men om du känner dig nervös och osäker eller helt enkelt bara gillar att träffas IRL, är du välkommen till min praktik i Malmö. Om vi jobbar distans behöver du ha god mobil-/wifi-täckning. Under sessionen ska du sitta (gärna med nackstöd) eller ligga bekvämt och vara helt ostörd. För bästa resultat ska du använda headset under sessionen.

Efter sessionen

 • Under sessionen kan känslor komma upp och du kan känna dig trött efteråt. Det kan därför vara bra att inte rusa in i ett möte eller göra något annat stressigt direkt efter sessionen. Om möjligt, tillåt dig att landa en liten stund.
 • Det kan komma upp en del tankar, känslor och andra minnen på samma tema, dagarna eller veckorna efter sessionen. Det är helt normalt.
 • Efter sessionen, skriv gärna ner det viktigaste och mest positiva du har lärt dig. Detta kan fungera som en positiv påminnelse för dig. Mellan sessionerna är det också bra om du observerar och skriver ner tankar, upplevelser, drömmar, reaktioner och framsteg. Detta kan vara värdefullt att ta med sig till nästa session.


Vad arbetar jag med?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, frustration, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, vilsenhet, glädjelöshet, stress, rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, sömnproblem... 

Vad arbetar jag inte med?
Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, vissa beroenden, fysiska problem eller smärta. Jag arbetar inte med klienter under 18 år.  

När kommer resultaten?

Det är väldigt olika hur snabbt förändringen sker. En del klienter får en omedelbar förändring. Det tar bara några dagar för dem att integrera förändringarna. Mer vanligt är att man märker förändringarna över tid. Problemen försvinner och välmåendet ökar över tid. Det finns också de som inte märker att problemet försvunnit, insikten kommer ett tag senare att problemet försvunnit och ibland är det omgivningen som lägger märke till förändringarna först.


Uppföljning
Två månader efter sessionen får du ett checkup mail från mig med en uppmuntran att reflektera kring vilka förändringar du har lagt märke till. Du kan då bestämma dig om du behöver ytterligare sessioner eller inte. Det är inte säkert att förändringarna är på plats efter två månader, beroende på problemets omfattning kan det ta ytterligare tid, men du bör notera märkbara förändringar efter några månader.

Ska jag välja hypnos eller EMDR?
Som traumainformerad coach/terapeut kombinerar jag ofta hypnos och EMDR. Mina klienter upplever att skillnaden mellan dessa metoder är att hypnosen känns mer stöttande och EMDR känns lite mer självständigt med fria associationer. Ofta börjar jag med hypnos för att stötta mer och kan sedan övergå till EMDR efter 1-2 sessioner.

Hur nyttjar jag mitt friskvårdsbidrag?
Har du friskvårdsbidrag kan du använda detta hos mig.
 • Du  betalar hos mig när vi ses och du får ett kvitto till din arbetsgivare.
 • Om ditt företag är anslutet till Epassi  kan du gå in och betala via deras hemsida eller app. Bokning av din session sker på min hemsida.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy) är en evidensbaserad och protokollbaserad metod som hjälper till att minska och eliminera symtom efter negativa upplevelser och trauman, så att du kan sluta reagera som om du fortfarande är i emotionell eller fysisk fara. Minnen från negativa upplevelser och trauman som blivit felaktigt lagrade i långtidsminnet kan plockas fram i arbetsminnet. Genom ögonrörelser, knackningar, toner och annan stimulering som belastar arbetsminnet kan vi skapa förståelse, omvärdera och dra nya slutsatser. Minnesbilderna kan därefter åter lagras i långtidsminnet, nu mindre livliga och med mindre emotionell laddning. I slutändan kan vi skapa ett nytt sätt att se på oss själva, olika situationer och livet i sin helhet.

Hur är sessionen upplagd?
Sessionen är 90 minuter. Sessionen inleds med ett samtal för att kartlägga bakgrunden till besvären, vilket minne som ska prioriteras att arbeta med, vilket inflytande minnet har över ditt liv idag samt vilken målbild som eftersträvas. Vi upprättar sedan en behandlingsplan över de händelser du önskar bearbeta.

Under själva bearbetningen får du i uppgift att fokusera på det negativa minnet och samtidigt göra ögonrörelser i kombination med auditiv och taktil stimulering eller kroppsrörelser. Detta kallas bilateral stimulering. Syftet med detta är att belasta arbetsminnet, eftersom då minskar aktiviteten i vårt rädslocentrum (amygdala) i hjärnan. Ögonrörelserna följs sedan av en paus där du beskriver det som dyker upp. Detta upprepas flera gånger tills du upplever att minnet inte längre är störande här och nu och att du kan tänka på ett mer positivt och konstruktivt sätt kring dig själv och situationer. Detta kan ta en eller flera sessioner. Under bearbetningen gör vi också skattningar för att sedan kunna mäta framstegen i sessionerna. Känslor kan komma upp under sessionen.

Hur känns en session?
De flesta upplever en känsla av att vara djupt fokuserade i ett inre flöde av minnen, bilder tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Genom fria associationer bearbetas och integreras informationen och skapar förståelse och nya perspektiv. Det kan komma upp känslor under sessionen, men dessa brukar vara fullt hanterbara.

Behöver jag förbereda mig inför sessionen?
Ja, det finns några förberedelser du ska göra för att få ut det mesta av sessionen. Du bokar själv din session och får en bekräftelse via mail med all information du behöver + en länk till förberedelserna inför sessionen. 

Hur många sessioner behövs? 
Antalet sessioner beror på problemets omfattning och komplexitet samt klientens historia. Enstaka trauma kan bearbetas på 3 sessioner hos 80-90 % av klienterna. För djupare trauman får man räkna med ca 6-12 sessioner. Flera studier har visat att EMDR kan eliminera posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos 83-90% hos civila personer (alltså inte soldater) efter 4-7 sessioner. Frekvensen på sessionerna är 1-2 gånger per vecka. 

Blir det samma resultat om vi träffas på praktiken i Malmö som via Zoom?
Många av mina klienter arbetar med mig via Zoom. Det blir exakt samma resultat, då klienten är mer trygg och mottaglig i sin egen miljö. Men om du känner dig nervös och osäker eller helt enkelt bara gillar att träffas IRL, är du välkommen till min praktik i Malmö. Om vi jobbar på distans behöver du ha god mobil-/wifi-täckning. Under sessionen ska du sitta med din dator framför dig i skrivbordshöjd/ansiktshöjd och vara  helt ostörd. För bästa resultat ska du använda headset under sessionen. Mobil eller platta ska ej användas.

Efter sessionen

 • Under sessionen kan känslor komma upp och du kan känna dig trött efteråt. Det kan därför vara bra att inte rusa in i ett möte eller göra något annat stressigt direkt efter sessionen. Om möjligt, tillåt dig att landa en liten stund.
 • Det kan komma upp en del tankar, känslor och andra minnen på samma tema, dagarna efter sessionen. Det är helt naturligt och varierar från individ till individ. 
 • Vid behov får du hemuppgifter för att stötta och hjälpa processen framåt ytterligare.
 • Efter sessionen, skriv gärna ner det viktigaste och mest positiva du har lärt dig. Detta kan fungera som en positiv påminnelse för dig. Mellan sessionerna är det också bra om du observerar och skriver ner tankar, upplevelser, drömmar, reaktioner och framsteg. Detta kan vara värdefullt att ta med sig till nästa session.


Vad arbetar jag med?
Rädsla, oro, ångest, nedstämdhet, sorg, fobier, tvångssyndrom, skamkänslor, låg självbild, stress, utmattning, trauma, PTSD och depression.

Kontraindikationer
EMDR-terapi är inte lämpligt om du lider av följande:
Allvarlig psykiatrisk problematik, dissociativ problematik, starkt begränsad förmåga att reglera och ha kontroll över sina känslor, kroniskt missbruk av alkohol, droger och psykofarmaka, intag av bensodiazepiner, ett väldigt instabilt liv, otillräckliga resurser och strategier att bemästra sina problem, få eller inga närstående personer, självmordsförsök, självmord inom familjen, nyliga förluster, svår depression, pågående svårt trauma.

När kommer resultaten? 
De flesta upplever en stor lättnad ganska snart. Du kommer att märka att minnet gradvis tappar sin kraft och känslomässiga laddning. Det blir lättare och lättare att minnas de ursprungliga händelserna utan att ha en negativ känsla eller fysisk förnimmelse kopplat till dem. I många fall förändras även själva minnesbilderna och blir suddigare eller mindre. Ofta uppstår nya tankar och insikter som ger en annan och mindre hotfull mening åt händelserna. 

Ska jag välja hypnos eller EMDR?
Som traumainformerad coach/terapeut kombinerar jag ofta hypnos och EMDR. Mina klienter upplever att skillnaden mellan dessa metoder är att hypnosen känns mer stöttande och EMDR känns lite mer självständigt med fria associationer. Ofta börjar jag med hypnos för att stötta mer och kan sedan övergå till EMDR efter 1-2 sessioner.