HYPNOSTERAPI & LAGEN
Fångade upp detta på DN Debatt idag:

”Ytterligare ett bekymmersamt område som Skatteverket valt att privilegiera är alternativ hypnosterapi. En metod som kan förorsaka direkta obehag och problem. Att med olika knep få människor att känna sig avslappnade och trygga är allt annat än okomplicerat. I stället för avspänning kan konsekvensen bli oväntade känslor och kraftiga reaktioner som ”terapeuten” inte är utbildad till att hantera. Och trots att patientsäkerhetslagen tydligt stipulerar att hypnos i undersöknings- eller behandlingssyfte endast får utföras av legitimerad vårdpersonal, påstår sig många ”hypnosterapeuter” kunna hantera allt ifrån oro till depression, fobier och ångest. Här går alltså Skatteverkets bedömning helt klart på tvärs med svensk lagstiftning.”

1. Först och främst har man inte koll på lagen. Jag har gått juridisk utbildning för att veta vad som gäller kring hypnos. 

Den vedertagna definitionen av hypnos är idag “…ett förändrat medvetandetillstånd”. Ett tillstånd är inte samma sak som behandling. Det är juridiskt omöjligt att lagstadga ett tillstånd, vilket leder oss till nästa felaktighet, nämligen lagen.

Patientsäkerhetslagen omarbetades 2011. I kapitel 5 återfinner man delar av den tidigare benämnda kvacksalverilagen och en av dess punkter behandlar hypnos. Enligt denna punkt är det förbjudet att undersöka eller behandla någon under bedövning eller hypnos. I propositionen framgår det tydligt att hypnosen i detta fall likställs med bedövning. Det är således olagligt att undersöka annan under hypnos eller använda hypnos som bedövning. Detta ska således inte tolkas som att det är olagligt att använda hypnos över huvud taget, om man inte arbetar inom sjuk- och -hälsovården. Om man läser patientsäkerhetslagen står det sedan 2011 “…och därmed jämförlig verksamhet”, vilket innebär att samtliga som arbetar i en terapeutisk verksamhet går under patientsäkerhetslagen (oavsett legitimation). Lagen ombearbetades med anledning av att säkerställa patientsäkerheten även om patienten väljer att genomgå någon form av alternativ behandling.

Det är Socialstyrelsen som har hand om tillsynen över hypnos i Sverige. Hypnosen har alltid varit föremål för debatt, varför det varit av stor vikt att socialstyrelsen förtydligat vad det är för lagar, regler och riktlinjer som gör sig gällande. Gunne Bengtsson arbetar på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Hon uppger följande: ” Det är inte förbjudet att använda hypnos om man inte utger sig för att kunna bota svåra sjukdomar som cancer med metoden.” Eftersom det är Socialstyrelsen som har hand om tillsynen förutsätter i alla fall jag att de har erforderlig kunskap om vad lagen säger.

2. Att sessionen kan leda till oväntade känslor och kraftiga reaktioner som ”terapeuten” inte är utbildad att hantera. 

Jag tycker inte alla är lämpade att bli terapeuter, lika lite som alla är lämpade att bli läkare. Därför är det fel att kasta en skugga över hypnosen, eftersom hypnos bara är ett förändrat medvetandetillstånd. Det som avgör hur utgången blir är terapeutens skicklighet och klientens vilja att förändras. Så om du ska gå till en terapeut (eller läkare för den delen) se till att gå till någon som har gott rykte. En bra terapeut vet precis hur han/hon ska hantera uppkomna känslor. 

3. Många ”hypnosterapeuter” påstår sig bota allt ifrån oro till depression, fobier och ångest. 

I min coaching behandlar jag inte sjukdomar och ”botar” inte, utan arbetar endast med människors mindset. När människor får en ökad medvetenhet om hur deras tankebanor och mindset påverkar deras beteende i en negativ riktning, väljer de ofta att förändra sina tankar och därmed sitt beteende i en mer positiv riktning. Den här förändringen kan i sin tur leda till ett sundare liv som i sin tur också leder till ett friskare liv. Detta gäller generellt oavsett hur personen har fått sin ökade medvetenhet. 

Det är klientens ökade medvetenhet och eventuella förändrade beteenden som leder till en eventuell hälsoförbättring. 

Källa lagtolkning: Maja Holt, jurist